Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η Ένωση”

Νομική Προστασία Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η Ένωση” από την ARAG SE

1. Ασφαλιστικής προστασίας απολαμβάνει ο ασφαλισμένος ως μέλος του «Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων – Η ΕΝΩΣΗ» με την ιδιότητα του ως Ιδιωτικός Υπάλληλος με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία παρέχεται για:

 1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ που δημιουργούνται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη και γεννούν στους εργαζόμενους νόμιμες αξιώσεις, δικαστικά επιδιώξιμες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΙΘΜΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:
  • Αναγνώριση και άρση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής όρων και συνθηκών εργασιακής σχέσης (μείωση αποδοχών, αλλαγή ωραρίου, περικοπή προσαυξήσεων, μεταβολή ειδικότητας, βλαπτική μετακίνηση, μετάθεση, τοποθέτηση, αφαίρεση αρμοδιοτήτων, ανάθεση υποδεέστερων καθηκόντων, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας, κ.λ.π)
  • Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων, δώρων, προσαυξήσεων νυχτερινών και Κυριακών, αμοιβών υπερεργασίας και υπερωρίας και λοιπών εργατικών αξιώσεων που πηγάζουν από ισχύουσες διατάξεις νόμων, ενεργές ΣΣΕ, ενεργές κλαδικές ΣΣΕ, ατομικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές τακτικές και δεδομένα νομολογίας.
  • Διεκδίκηση δικαιωμάτων (πχ άδεια αναψυχής, ειδικές άδειες, μειωμένο ωράριο κλπ) προβλεπομένων από ισχύουσες διατάξεις νόμων, ενεργές ΣΣΕ, ενεργές κλαδικές ΣΣΕ, ατομικές συμβάσεις εργασίας, επιχειρησιακές τακτικές και δεδομένα νομολογίας.
  • Αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης, λόγω μη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων, λόγω παράβασης του 281 ΑΚ ή και λόγω ειδικώς προβλεπόμενης στο νόμο ακυρότητας (συνδικαλιστική προστασία, προστασία εγκύων κλπ) και επιδίκαση μισθών υπερημερίας.
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης.
  • Αναγνώριση και άρση τυχόν εργοδοτικής καταχρηστικής συμπεριφοράς.
  • Διεκδίκηση αποκατάστασης ηθικής βλάβης, λόγω προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου.
  • Νομική συμπαράσταση στα πλαίσια πειθαρχικής δίωξης (υποβολή απολογητικού υπομνήματος, άσκηση ενδίκου μέσου σε δευτεροβάθμιο όργανο, άσκηση εφέσεως στην Επιθεώρηση Εργασίας, δικαστική ακύρωση πειθαρχικής διαδικασίας ή επιβαλλόμενης ποινής κλπ εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις).
  • Αξιώσεις από εργατικό ατύχημα.
  • Ασφαλιστικής φύσεως διαφορές π.χ. καταγγελία στο ΙΚΑ λόγω μη αναγγελίας, λόγω μη καταβολής ενσήμων, λόγω μη ένταξης στην ορθή κατηγορία (μικτά – βαρέα), νομική συμπαράσταση για άσκηση ενστάσεων , παράσταση ενώπιον επιτροπών κλπ.
  • Διοικητικής φύσεως διαφορές με ΟΑΕΔ (προς διεκδίκηση νομίμως προβλεπομένων παροχών, π.χ επίδομα επισχέσεως, επίδομα φερεγγυότητας, επίδομα ανεργίας κλπ).
 2. ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. Ειδικότερα καλύπτεται η αντιμετώπιση μήνυσης από τον εργοδότη, τους προστηθέντες του ή πελάτες του για αδίκημα φερόμενο ως τελεσθέν κατά την ώρα εργασίας.
 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
  Καλύπτεται η υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
  Ειδικότερα καλύπτεται η υποβολή μήνυσης και εφόσον επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του εργοδότη, των προστηθέντων του ή των πελατών αυτού για αδίκημα τελεσθέν στα πλαίσια της εργασιακής σχέσης και ειδικότερα στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης και ψευδούς καταμήνυσης που συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα του εργαζομένου ή κατατείνουν στην λήξη της εργασιακής σχέσης.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, των εκπροσώπων του, των προστηθέντων του, των συνεργατών του ή των πελατών του, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και κάθε αρμοδίου δικαστηρίου στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας και εφόσον εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Οι ενέργειες καθορίζονται κατά την κρίση του χειριζόμενου την υπόθεση πληρεξουσίου δικηγόρου του ασφαλισμένου, μεταξύ των οποίων ενδεικτικώς περιλαμβάνονται η αποστολή εξωδίκων, υποβολή υπομνημάτων, καταγγελίες ενώπιον αρμοδίων αρχών (πχ Επιθεώρηση Εργασίας), άσκηση ασφαλιστικών μέτρων, κατάθεση αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων, μηνύσεων, δηλώσεων παράστασης πολιτικής αγωγής, άσκηση ένδικων μέσων, αφού προηγουμένως περί αυτών ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρία και λάβει την σχετική βεβαίωση κάλυψης.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:
Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

4. ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Ασφαλιστικό ποσό 26.000€ ανά περίπτωση.

5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

 1. Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων:
  1. που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με τη διεκδίκηση αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία,
  2. που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,
  3. που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
  4. που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
  5. που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες από ακτινοβόλο ραδιενέργεια.
 2. Σε περιπτώσεις διαφορών:
  1. από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος,
  2. από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων,
  3. από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
  4. από σχέσεις μισθώσεως ή δουλείας επί ακινήτων,
  5. από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
  6. από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
  7. φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως
  8. από ασφαλιστήρια της ARAG
 3. Για την διαδικασία κηρύξεως νόμου κλπ ως αντισυνταγματικού.
 4. Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
 5. Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα, ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για τα μέλη του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» €23/έτος

  'Ονομα:

  Επώνυμο:

  Οδός-Αριθμός-ΤΚ:

  Πόλη:

  Τηλέφωνο:

  Email:

  Επάγγελμα:

  ΑΦΜ:

  Με την παρούσα, αιτούμαι την έκδοση ασφαλιστηρίου Νομικής Προστασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια, την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και τους πιο πάνω Όρους. Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω τη ρητή και σαφή συγκατάθεσή μου, στο Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ», όπως συλλέξει, καταχωρήσει, αποθηκεύσει και επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως αναγράφονται ανωτέρω, για τη συμμετοχή μου στο ομαδικό πρόγραμμα Νομικής Προστασίας, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Συλλόγου και της Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας, ARAG SE (Ασφάλειες Νομικής Προστασίας). Για τους ανωτέρω αυτούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης, ο Σύλλογος, θα προωθήσει τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία και δεδομένα στην ARAG SE.

  Λυπούμεθα, αλλά χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση, η ασφάλιση δεν είναι εφικτή.


  Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ να λαμβάνω στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μου ανήκει και την οποία έχω νομίμως δηλώσει, ενημερωτικό υλικό από το Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» ή/και από την ARAG SE.