Ποιοι είμαστε

Σχετικά με εμάς και σκοπός του Συλλόγου

Σκοπός του Συλλόγου είναι να συνενώσει στους κόλπους του όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους της χώρας, με στόχο να αναπτύξουν κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες για την προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων τους, για την ανάπτυξη συναδελφικού πνεύματος μεταξύ τους, για την αναγνώριση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους στην κοινωνία και την πολιτεία, για την κάθε φορά βελτίωση των όρων εργασίας, για την ανύψωση του επιπέδου ζωής και του επιπέδου μορφώσεως των μελών του.

Επίτευξη

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου επιδιώκεται με την συνεργασία μεταξύ των μελών και την ανάπτυξη μεταξύ τους πνεύματος επαγγελματικής αλληλοβοήθειας, συνδικαλιστικής και ταξικής συνειδήσεως.

Με την ενημέρωση των μελών για τα προβλήματα του κλάδου και την κοινή προσπάθεια και δραστηριότητα για την επίλυση τους.

Με την αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των ιδιωτικών υπαλλήλων, στις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές, ελληνικές και αλλοδαπές, στους οργανισμούς, ιδρύματα, επιτροπές, συνέδρια, ασφαλιστικά ταμεία κλπ, στις σχέσεις με τις κάθε βαθμού εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις, ελληνικές και αλλοδαπές.

Με την έκδοση ειδικού ενημερωτικού δελτίου. Με την παρακολούθηση, τη γνώση και τον έλεγχο της εργατικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.

Με την ίδρυση παραρτημάτων του Συλλόγου, το διορισμό επιτροπών και αντιπροσώπων του σε χώρους εργασίας και γεωγραφικές περιοχές και κάθε άλλο οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

Με την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με την οργάνωση ομιλιών, διαλέξεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με τη σύσταση ταμείου αλληλοβοηθείας και απεργιακού ταμείου και γενικώς με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

Στόχοι

Οι κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες των ιδιωτικών υπαλλήλων της χώρας με σκοπό:

 1. Προστασία Συλλογικών Συμφερόντων

  Προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών σας συμφερόντων.

 2. Κατοχύρωση Δικαιωμάτων

  Αναγνώριση και κατοχύρωση δικαιωμάτων των ιδιωτικών υπαλλήλων όλης της χώρας.

 3. Βελτίωση Όρων Εργασίας

  Βελτίωση των όρων εργασίας με διαρκείς παρεμβάσεις ενώπιον μεμονωμένων εργοδοτών, εργοδοτικών οργανώσεων και αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών, με συλλογικές διαπραγματεύσεις και με διασφάλιση της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας.

 4. Ανάπτυξη Συναδελφικού Πνέυματος - Ανύψωση Επιπέδου Ζωής

  Ανάπτυξη συναδελφικού πνεύματος με κοινές προσπάθειες και δραστηριότητες, με την απόκτηση ομαδικού πνεύματος, πνεύματος αλληλοϋποστήριξης, πνεύματος συναδελφικού. Καλύτερη ποιότητα ζωής και ανύψωση μορφωτικού επιπέδου.

 5. Νομική Κάλυψη Μελών

  Ενημέρωση για την εργατική νομοθεσία και αποτελεσματική εκπροσώπηση στις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές για Εργασιακές διαφορές που δημιουργούνται από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη και γεννούν στους εργαζόμενους νόμιμες αξιώσεις, δικαστικά επιδιώξιμες ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Συλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων

Περισσότερα για μας

126Χρόνια Ιστορίας
1893Πρώτη ίδρυση
1921Νομική υπόσταση
Milestones

Ιστορικό Συλλόγου

1870

Δημοκρατικός Σύλλόγος της δεκαετίας του 1870

Πάτρα 1893

Ιδρύεται η Σοσιαλιστική Αδελφότητα, μια χαλαρή ομαδοποίηση κάποιων σοσιαλιστών και προοδευτικών.

Πάτρα 1893

Το πρώτο συνδικάτο που ιδρύθηκε στην Πάτρα ήταν ο «Σύνδεσμος Των Εν Πάτρα Υπαλλήλων «Η Ένωσις»

Πάτρα 1921

Απέκτησε για πρώτη φορά νομική προσωπικότητα με την υπ’ αριθμ. 809/1921 απόφαση του Πρωτοδικείου Πατρών

Σήμερα

Πλέον φέρει την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – Η ΕΝΩΣΗ»

Είπαν για μας