Όροι Εγγραφής Μελών

Εγγραφή Μέλους

Μέλος του Σωματείου μπορεί να εγγραφεί όποιος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση, σε εμπορικά καταστήματα, παντοπωλεία, καταστήματα χονδρικού εμπορίου, εταιρείες καθαρισμού και φύλαξης, αθλητικών οργανισμών και ενώσεων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και νέων τεχνολογιών, διαδικτύου, συσκευαστήρια, αποθήκες, ταχυμεταφορές, κινηματογράφους και πολυκαταστήματα τύπου malls, κομμωτήρια, εταιρείες και πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών, ασφαλιστικά πρακτορεία, μεσιτικά – παραγγελιοδοχικά γραφεία, στα γραφεία Οργανισμών, ιδρυμάτων, Σωματείων, Δικηγορικά γραφεία, Συμβολαιογραφεία, και γενικά όποιος έχει την ιδιότητα του Ιδιωτικού υπαλλήλου και εργάζεται στη Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, και δηλώσει ότι αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γ.Σ και του Δ.Σ, υποβάλλοντας αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. εγκρίνει την εγγραφή εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούται όμως να απορρίψει την αίτηση, εάν ο ενδιαφερόμενος να γίνει μέλος του Σωματείου ιδιωτικός υπάλληλος, έχει αποδεδειγμένα ενεργήσει ή ενεργεί εις βάρος του κλάδου και του Συλλόγου.

Στην περίπτωση που η αίτηση θα απορριφθεί έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει με αίτηση του στην πρώτη μετά την απόφαση απόρριψής της αιτήσεως Γ.Σ. ή απόφαση της οποίας δεσμεύει τη Διοίκηση. Με την αίτηση εγγραφής το υποψήφιο μέλος εξυπονοεί και υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, εκ μέρους του, των όρων του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του κάθε φορά ισχύοντος κανονισμού.

Υποχρεώσεις των Μελών

Τα μέλη του σωματείου είναι υποχρεωμένα:

α) Να πληρώνουν για δικαίωμα εγγραφής στο ταμείο του Σωματείου.
β) Να πληρώνουν κάθε μήνα την εισφορά τους. Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία εισφορά αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση ΔΣ.
γ) Να πληρώνουν τις έκτακτες εισφορές που θα ορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις από το ΔΣ.
δ) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
ε) Να μην απουσιάζουν από τις Γ.Σ.
στ) Να εφοδιαστούν με το Καταστατικό και την Ειδική Ταυτότητα Μέλους, στην οποία θα περιέχεται η φωτογραφία του μέλους, σφραγισμένη με την σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένη με την υπογραφή του Προέδρου.

Δικαιώματα

Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ., έχουν το δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. να ελέγχουν μέσα σε αυτές τις πράξεις της Διοικήσεως, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ. ή της Ελεγκτικής επιτροπής, να εκλέγουν τους αντιπροσώπους για τις ενώσεις των Σωματείων και να ψηφίσουν στις Συνελεύσεις για κάθε θέμα που κάθε φορά τίθεται και αφορά τους σκοπούς του Σωματείου. Να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια ή εξυπηρέτηση που επιδιώκεται ή κερδίζεται νόμιμα από το Σωματείο. Γενικώς τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τέλος οποιοδήποτε μέλος δικαιούται εφόσον το επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, αφού δηλώσει εγγράφως τη θέληση του αυτή στη Διοίκηση και καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές, χωρίς όμως να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της περιούσιας του Σωματείου.

Πειθαρχικές Ποινές

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιβάλει την πειθαρχική ποινή της επίπληξης ή και της προσωρινής διαγραφής σε κάθε μέλος που συμπεριφέρεται ανάρμοστα στα γραφεία του Σωματείου ή κατά τις Γ.Σ. που ενεργεί πράξεις, οι οποίες προσβάλουν την αξιοπρέπεια άλλου μέλους του Σωματείου ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί με τις Συμβάσεις Εργασίας από το Σωματείο ή παραβαίνει τις αποφάσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ. Η ίδια ποινή για τα παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται και στα μέλη του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.

Διαγραφή μελών

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται προσωρινά ή οριστικά από το Σωματείο και χάνει την ιδιότητα του μέλους κάθε μέλος που:

α) Καθυστερεί τις συνδρομές του περισσότερο από ένα εξάμηνο και δεν τις τακτοποιεί μέσα σε 30 μέρες μετά την έγγραφη ειδοποίηση του από τον Ταμία.
β) Παραβιάζει το Καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και ενεργεί πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα και το σκοπό του Σωματείου και γενικά με τη διαγωγή του και δραστηριότητα του, βλάπτει τα συμφέροντα του κλάδου του.
γ) Έπαυσε να είναι ιδιωτικός υπάλληλος.
δ) Έχει επανειλημμένα τιμωρηθεί με πειθαρχικές ποινές.

Το μέλος που διαγράφτηκε για τους πιο πάνω α. και γ. λόγους επανεγγράφεται, εφόσον τακτοποιήσει τις εισφορές του ή επανακτήσει την ιδιότητα του ιδιωτικού υπαλλήλου. Δεν επανεγγράφεται στις περιπτώσεις β. και δ. Όταν πρόκειται να διαγραφεί μέλος για τους β. και δ. λόγους πρέπει πρώτα να κληθεί από το Δ.Σ. για να απολογηθεί και εάν δεν προσέλθει το Δ.Σ. αποφασίζει και χωρίς την απολογία του. Το θέμα τίθεται στην πρώτη Γ.Σ. προς επικύρωση της διαγραφής. Εάν το μέλος συμμετέχει στη Διοίκηση την απόφαση για τη διαγραφή του στις β. και δ. περιπτώσεις την παίρνει ή Γ.Σ.

Δικαίωμα Εγγραφής – Συνδρομή

Το ποσό της συνδρομής/μήνα κάθε μέλους ανέρχεται μόλις σε 1€, ενώ το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο καταβάλλεται με κάθε νέα αίτηση είναι στο ποσό των 5€. Σας παρακαλούμε, να φροντίσετε για την έγκαιρη οικονομική σας τακτοποίηση, διότι η δική σας ετήσια συνδρομή είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να πράττουμε ότι καλύτερο για εσάς!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων “Η ΕΝΩΣΗ”, θα είναι δίπλα σας για κάθε θέμα που σας απασχολεί στον εργασιακό σας χώρο, αλλά και ανοιχτό να ακούσει και να δεχθεί προτάσεις, υποδείξεις και παρατηρήσεις σε ότι αφορά την λειτουργία του και τις δράσεις του.

Παρατηρήσεις: Το δικαίωμα εγγραφής 5€ καταβάλλεται άπαξ με την κατάθεση κάθε νέας αίτησης εγγραφής. Η συνδρομή προκαταβάλλεται για ολόκληρο το οικονομικό έτος και αντιστοιχεί σε 1€ για κάθε μήνα που απομένει από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων