Εγγραφή μέλους

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ «Η ΕΝΩΣΗ»

Τα παρακάτω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα από το νόμο και το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία από το υποψήφιο προς εγγραφή μέλος, τόσο πριν, όσο και μετά την εγγραφή του.

Facebook
Upload

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Δια της παρούσης ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση αποδέχομαι και δίδω τη ρητή συγκατάθεση μου για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, ως αυτά εκτίθονται στο νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου).

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από αυτόν, δύναται να έχουν πρόσβαση και δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, μόνο για τους σκοπούς του Συλλόγου και δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε και σε οποιονδήποτε παρά του Συλλόγου και των εξουσιοδοτημένων προσώπων από αυτόν τα δεδομένα μου, εκτός όπου προνοείται από τον πιο πάνω Νόμο.

Αντιλαμβάνομαι ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα φυλάττονται σε φυσική μορφή και/ή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Συλλόγου.