Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ» σε συνεργασία με φορέα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σας ενημερώνει για ευκαιρίες επιδοτούμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων σας παρέχοντας σας τα απαραίτητα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική σας ανέλιξη.

Ειδικότερα θα υλοποιηθούν, σε όλη την Ελλάδα, επιδοτούμενα προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων θα γίνεται εκτός ωραρίου εργασίας των εργαζομένων (4ωρα, 2-3 φορές την εβδομάδα), ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεκατάρτιση ( e-learning).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πιστοποιηθούν για τις αποκτηθείσες δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, από την TUV Hellas συμμετέχοντας εντελώς δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν και το εκπαιδευτικό επίδομα, που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, είναι τα ακόλουθα:

Πρόγραμμα Ώρες Κατάρτισης Επίδομα
E-Commerce
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών κινητών συσκευών (WEB & MOBILE APPS SPECIALIST) – Βασικό Επίπεδο 70 ώρες 350 €
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών κινητών συσκευών (WEB & MOBILE APPS SPECIALIST) – Προχωρημένο Επίπεδο 80 ώρες 400 €
Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE) – Βασικό Επίπεδο 75 ώρες 375 €
Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE) – Προχωρημένο Επίπεδο 120 ώρες 600 €
Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων – SOCIAL MEDIA MARKETING 60 ώρες 300 €
Εμπόριο – Μεταφορές
Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης 50 ώρες 250 €
Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 80 ώρες 400 €
Στέλεχος Εξαγωγικού & Διεθνούς εμπορίου 80 ώρες 400 €
Ειδικότητες Παραγωγής – Τεχνικά Επαγγέλματα
Ειδικός σε θέματα Τυποποίησης, Συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των Υδατοκαλλιεργειών 80 ώρες 400 €
Τεχνικός Συγκολλήσεων και κοπής μετάλλων 70 ώρες 350 €
Τεχνίτης Ελασματουργός 70 ώρες 350 €
Τεχνίτης Σωληνουργός 70 ώρες 350 €
Τεχνίτης Εργαλειομηχανών 70 ώρες 350 €
Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων 70 ώρες 350 €
Υποβολή Αίτησης για συμμετοχή σε Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 
Αποδοχή όρων όπως περιγράφονται πιο κάτω

 • Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.
 • Αποδέχομαι τους παραπάνω όρους συμμετοχής και τη πολιτική απορρήτου
 • Δηλώνω ότι τα δηλωθέντα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτηση είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)

Ενδεικτικά Δικαιολογητικά συμμετοχής

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)
 3. Αντίγραφα οποιωνδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται: i. ο Α.Φ.Μ. , ii. ο Α.Μ.Κ.Α iii. ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

Για τους Εργαζόμενους: ένα (1) από τα παρακάτω:

 • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από εδώ (με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ)συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα).

Ή

 • Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας,, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/ α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

 • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
 • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
 • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση o ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά). 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας